Vijesti
DONJI VAKUF:"Pjesme kraj Vrbasa" - nedjelja, 18 Septembar 2016 12:12
HOR BZK "Preporod":TRADICIONALNI POHOD ... - ponedjeljak, 05 Septembar 2016 08:11
BZK "PREPOROD" G.VAKUF NA MANIFESTACIJI ... - subota, 06 Avgust 2016 13:59
HOR BZK "PREPOROD" NASTUPIO U KUPRESU - nedjelja, 10 Juli 2016 00:05

BZK "Preporod" Gornji Vakuf

"Zlato i blago u ruci tvrdice su krpa, a krpa u ruci darežljiva dobričine-zlato." ( Legenda o Ali-paši,Enver Čolaković)

    

 

STATUT

OBJAVIO 
Published: 25 Decembar 2013
7408 Posljednji put obrađeno u: petak, 27 Decembar 2013 08:30
Ocjenite
(0 glasova)

Na osnovi čl. 45 Ustava Bošnjačke zajednice kulture "Preporod" i članovima 7, 11 i 20 Statuta Bošnjačke zajednice kulture "Preporod"u Bosni i Hercegovini, Skupština Općinskog društva Gornji Vakuf na svojoj sjednici od 16. juna 2007. godine, donosi

 

O D L U K U

O PROGLAŠENJU S T A T U T A

OPĆINSKOG DRUŠTVA BOŠNJAČKE ZAJEDNICE KULTURE "PREPOROD"

GORNJI VAKUF

Proglašava se Statut Bošnjačke zajednice kulture "Preporod" Gornji Vakuf koji je usvojila Skupština Bošnjačke zajednice kulture "Preporod" Gornji Vakuf 16. 6. 2007. godine.

G. Vakuf-Uskoplje, 16.06.2007.godine

Broj: 1/2007

Na osnovi čl. 45 Ustava Bošnjačke zajednice kulture "Preporod" i članovima 7, 11 i 20 Statuta Bošnjačke zajednice kulture "Preporod"u Bosni i Hercegovini, Skupština Općinskog društva Gornji Vakuf na svojoj sjednici od 16. juna 2007. godine, donijela je

S T A T U T

OPĆINSKOG DRUŠTVA BOŠNJAČKE ZAJEDNICE KULTURE "PREPOROD"

GORNJI VAKUF

 

I. Osnovne odredbe

Član 1.

Ovim statutom određuje se status Bošnjačke zajednice kulture "Preporod" Gornji Vakuf, naziv, sjedište, zastupanje i predstavljanje: programskih ciljeva i zadataka"Preporoda" Gornji Vakuf , prava i odgovornosti članova "Preporoda" Gornji Vakuf, organi općinskog društva "Preporod" Gornji Vakuf ; 1) Skupština, 2) Savjet, 39 Izvršni odbor), 4) Nadzorni odbor, 5) Sud časti, 6) predsjednik i zamjenik predsjednika, 7) Sekretara, unutrašnja organizacija Općinskog društva "Preporod" Gornji Vakuf, javnost rada, povezivanje s drugim organizacijama, društvima i ustanovama, u i izvan Bosne i Hercegovine, imovina"Preporod" Gornji Vakuf i prestanak rada, na;in donošenja Statuta i njegovih izmjena.

II. STATUS

Član 2.

Općinsko društvo "Preporod" Gornji Vakuf je članica Bošnjačke zajednice kulture "Preporod" u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu BZK „Preporod“ u BiH9 na osnovu odluke Skupštine Općinskog društva Gornji Vakuf a radi postizanja ciljeva sadržanih u Ustavu BZK „Preporod“ u BiH (osnovna načela I-IV); Statuta Ustavu BZK „Preporod“u BiH (VI-Ciljevi).

Član 3.

Općinsko društvo "Preporod" Gornji Vakuf je dobrovoljno nestranačko udruženje obnovljeno 27.06. 2008. godine , radi obnavljanja rada ranijeg društva „Preporod“ i kao takvo djeluje u skladu sa zakonskim propisima, Ustavom i Statutom BZK „Preporod“ u BiH

Član 4.

Općinsko društvo "Preporod" Gornji Vakuf uspostavlja pravni kontinuitet svog prethodnika Kulturnog društva Muslimana odnosno Kulturnog društva Bošnjaka “Preporod” uključujući prava I obaveze drugih kulturnih I dobrotvornih društava koja su svojevremeno pripojena KMD “Preporod”.

III. NAZIV, SJEDIŠTE, ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Član 5.

Puni naziv „Preporoda“ je Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ u Bosni i Hercegovini, Općinsko društvo Gornji Vakuf.

Skraćeni naziv je Općinsko društvo "Preporod" Gornji Vakuf.

Član 6.

Sjedište BZK-a Općinskog društva "Preporod" Gornji Vakuf je u Gornjem Vakufu-Uskoplju ulica Mehmed bega Stočanina bb (JU Centar za obrazovanje i kulturu G. Vakuf-Uskoplje).

Član 7.

BZK-a "Preporod" Gornji Vakuf ima svoj pečat, štambilj i zaštitni znak-amblem. Pečat je okruglog oblika, promjera 3,5 cm sa kružno ispisanim tekstom punog naziva i sjedištem u sredini ispod znaka BZK „Preporod“ u BiH. "Preporod" Gornji Vakuf može imati pečat manjeg obima sa upisanim skraćenim nazivom koji služi za finansijsko poslovanje. Štambilj "Preporod" Gornji Vakuf je četvrtastog oblika, dužine 3,5 cm I širine 2,5 cm. Vodoravno je ispisan skraćenim nazivom a ispod njega je prostor za upisivanje broja I datuma prijema pošte I drugih oznaka. Znak-amblem "Preporod" Gornji Vakuf je identičan amblemu BZK „Preporod“ u BiH i predstavlja stilizirana slova “Preporod” sa stiliziranim cvijetom ljiljana ispod slova.

Član 8.

"Preporod" Gornji Vakuf zastupa i predstavlja predsjednik Općinsko društvo "Preporod" Gornji Vakuf. U slučaju odsutnosti ili bolesti predsjednika zastupanje i predstavljanje vrši zamjenik predsjednika, odnosno lice koje on odredi.

Član 9.

Predsjednik "Preporoda" Gornji Vakuf može, posebnom punomoći, ovlastiti lice odgovarajućih stručnih sposobnosti da zastupa Općinsko društvo "Preporod" Gornji Vakuf pred sudovima i drugim organima uz preciziranje sadržaja punomoći.

IV. PROGRAMSKI CILJEVI I ZADACI

Član 10.

Programski ciljevi Općinskog društva "Preporod" Gornji Vakuf istovjetni su sa ciljevima Bošnjačke zajednice kulture "Preporod" u Bosni i Hercegovini, a posebno:

1. Razvijanje i snaženje svijesti o ukupnosti bošnjačke kulture u svjetskoj zajednici kultura;

2. Istraživanje i predstavljanje svih sadržaja bošnjačke kulture u okviru nastojanja Bošnjaka da sebi osiguraju ravnopravan položaj u svjetskoj zajednici naroda;

3. Razvijanje i jačanje patriotske svijesti i znanja o narodnoj cjelovitosti, posredstvom

snaženja osjećanja odgovornosti svakog pojedinca prema nacionalnoj cjelovitosti te odgovornosti nacionalnih organizacija, društava i ustanova prema svakome pojedincu;

4. Izgradnja uvjeta nacionalne organiziranosti u kojima će Bošnjaci preuzeti odgovornost za sve svoje ciljeve, gdje god je to moguće, uz uvažavanje svih prava drugih u pravednom međunarodnom poretku;

5.Uspostavljanje prijateljskih veza sa svim organizacijama, društvima i ustanovama drugih naroda u svijetu, u cilju saradnje i međusobnog pomaganja;

6. Školovanje bošnjačke mladeži, u skladu s potrebama bošnjačkog naroda;

7. Razvijanje svijesti i organizacijskih oblika koji će doprinositi da najugroženiji dio bošnjačkog naroda bude štićen u okviru organizirane cjeline bošnjačkog naroda;

8. Upoznavanje i sprječavanje djelovanja svih oblika protivbošnjačkih elita, ideologija i organizacija;

9. Osnivanje i vođenje organizacija i ustanova koje su trajna ili privremena potreba bošnjačkog naroda;

10. Osiguranje neovisnosti u svim područjima kulturnog života gdje je to moguće i ravnopravne suradnje sa svim narodima svijeta, na temelju međusobnog poštivanja i promicanja pravednog i mirnog dijaloga;

11. Preuzimanje i razvoj pozitivnih iskustava svih drugih naroda, organizacija, društava i ustanova, kako bi ona postajala sastavni dio bošnjačke kulture;

12. Predstavljanje i tumačenje svih postignuća bošnjačke kulture koji čine dio opće kulturne riznice svijeta.

Član 11.

BZK-a "Preporod" Gornji Vakuf ima posebne zadatke:

A) Različitim metodološkim oblicima ispitivati historijski, kulturni, društveni, društveno-ekonomski, umjetnički i književni razvoj Bošnjaka na svom užem zavičajnom kao i širem društvenom nivou;

B) Prikupljanje, ispitivanje, obrađivanje, predstavljanje i publiciranje građe, različitih primarnih i sekundarnih izvora, ukupnog kulturnog bića Bošnjaka u svim njegovim slojevima:

- Historijski razvoj,

- Etnogeneza,

- Proces prihvatanja islama,

- Društveno-ekonomski razvoj,

- Migracije različitih uzroka,

- Iseljena Bosna i veza sa zavičajem,

- Genocid nad Bošnjacima,

- Etnološki procesi,

- Narodni govori i standardni bosanski jezik,

- Usmena i pismena književnost,

- Filozofka i društvena misao,

- Slikarska, kiparska i graditeljska ostvarenja i tvorci,

- Filmska ostvarenja i autori,

- Znanstvenici različitih struka i njihova ostvarenja, i dr.;

C) Predstavljanje uže kulturne baštine različitih formata (tiskanjem listova, časopisa, reprint-izdanja, vodiča, organiziranjem okruglih stolova, tribina, naučnih skupova i sl.);

D) Zaštita i revitalizacija svih materijalnih kulturnih dobara iz svih historijskih perioda Bosne i Hercegovine;

E) Obilježavanje značajnih datuma iz užeg i šireg prostora bošnjačke kulture;

F) Organiziranje i poticanje osnivanja kulturno-umjetničkih, sportskih, strukovnih i ekoloških društava i udruženja, radionica i td.;

G) Nagrađivanje za rad najuspješnijih svojih članova koji rade na afirmaciji i popularizaciji bošnjačke kulture;

H) Organizirano, kadrovsko i materijalno-tehničko jačanje i širenje ideje „Preporoda“.

 

V. PRAVA I ODGOVORNOSTI ČLANOVA

Član 12.

Članovi "Preporoda" Gornji Vakuf može postati svaki građanin Bosne i Hercegovine, kao i strani državnjanin, koji učestvuje u realizaciji programskih ciljeva, zadataka i ukupne djelatnosti, nađe svoj i opći interes.

Potpisivanjem pristupnice smatra se da je osoba prihvatila programske ciljeve i zadatke, da je prihvatila normativne akte „Preporoda“ i obavezala se na njihovo poštivanje.

Član 13.

Članstvo "Preporod" Gornji Vakuf čine:

- Redovni članovi,

- Članovi utemeljitelji,

- Članovi dobrotvori i

- Počasni članovi.

Članovi utemeljitelji i članovi dobrotvori uplaćuju novčana sredstva ili poklanjaju druga sredstva „Preporodu“. ovakvi članovi mogu biti i pravne osobe. Odluku o njihovom statusu donosi Skupština "Preporoda" Gornji Vakuf. Počasne članove „Preporoda“ proglašava Skupština nakon obrazloženja prijedloga predsjednika "Preporoda" Gornji Vakuf.

Član 14.

O članovima se vodi evidencija u sekretarijatu „Preporoda“.

Članovima utemeljiteljima, dobrotvorima kao i počasnim članovima, dodjeljuje se odgovarajuće priznanje. Ova priznanja dodjeljuje Skupština na prijedlog Izvršnog odbora (ili Savjeta ako je ustanovljen), a akt o dodjeli priznanja potpisuje predsjednik.

Član 15.

Prava članova „Preporoda“ su:

- Da, prema svojim sposobnostima, sudjeluje u svim akcijama kojima se ostvaruju ciljevi i zadaci „Preporoda“.

- Da podnose prijedloge za poboljšanje i unaprjeđenje poslovanja „Preporoda“,

- Da pokreće inicijative za rješavanje pojedinih pitanja,

- Da ukazuje na greške i nepravilnosti bilo u poslovanju „Preporoda“ ili u kulturnom životu Bošnjaka uopšte, te da predlože mjere za njihovo otklanjanje i ispravljanje,

- Da u skladu s propisima „Preporoda“ biraju organe i da budu birani u organe „Preporoda“ ili u organe drugih specijaliziranih organizacionih jedinica „Preporoda“.

Član 16.

Dužnosti – obaveze članova „Preporoda“ su:

- Da svojim radom i ponašanjem čuva ugled „Preporoda“,

- Da izvršava sve obaveze koje su predviđene Statutom i drugom propisima,

- Da uredno plača članarinu koju za svaku godinu određuje Matični odbor BZK „Preporoda“ u BiH I Izvršni odbor "Preporoda" Gornji Vakuf, ako nije oslobođen, i da ispunjava i druge materijalne obaveze koje je dobrovoljno preuzeo,

- Da se aktivno zalaže za izvršenje ciljeva i zadataka „Preporoda“, te da u svojoj sredini aktivno djeluje na učlanjenje tj. omasovljenju „Preporoda“ pravilnim postupkom,

- Da, u skladu sa svojim mogućnostima , prihvati izvršenje posebnih zaduženja koja mu postavi nadležni organ „Preporoda“ iz okvira ovog statute i Statuta BZK „Preporod“ u BiH,

- Da se korektno odnosi prema zadacima i saradnicima,

- Da izbjegava i sprečava unošenje dezinformacija kojima se ruši ugled „Preporoda“,

- Da se bori za razvijanje harmoničnih odnosa u „Preporodu“.

Član 17.

Član „Preporoda“ je odgovoran:

- Za nemaran i nesvjestan rad i djelovanje u „Preporodu“,

- Za unošenje disharmonije u „Preporod“ nedoličnim ponašanjem kojim se stvaraju nezdravi odnosi,

- Za iznošenje i prenošenje, te lažno prikazivanje stanja u „Preporodu“,

- Za odavanje poslovne tajne,

- Za neurednost u vršenju povjerenih zadataka.

Član 18.

Članstvo u „Preporodu“ prestaje:

- Smrću,

- Istupanjem iz „Preporoda“ na osnovu pismenog ili usmenog obavještenja,

- Neplaćanjem članarine u redovnim rokovima, odnosno tri mjeseca po isteku ovih rokova, ako Statutom BZK „Preporod“ u BiH nije drugačije određeno,

- Neplaćanjem uloga članova utemeljitelja i članova dobrotvora,

- Isključenjem iz članstva zbog bitnog narušavanja ugleda „Preporoda“ i Kodeksa časti,

- Neizvršavanjem postavljenih i preuzetih obaveza, očitim djelovanjem protiv interesa „Preporoda“, posebno narušavanjem vanstranačkog karaktera „Preporoda“, vršenjem krivičnih djela, odavanjem poslovne tajne i stvaranjem nezdravih odnosa u „Preporodu“.

VI. ORGANI „PREPORODA“

Član 19.

Upravljanje i odlučivanje u „Preporodu“Gornji Vakuf vrše sljedeći organi:

 1. Skupština,
 2. Savjet (uspostavlja se u skladu sa članom 30 ovog Statuta),
 3. Izvršni odbor,
 4. Nadzorni odbor,
 5. Sud časti.

 

VI-1. SKUPŠTINA

Član 20.

Skupština je najveći organ odlučivanja i ima svoj poslovnik o radu.

Redovnu Skupštinu čini 35 zastupnika.

U radu Skupštine učestvuju svi dijelovi „Preporoda“: zastupnici redovnog članstva, podružnice, kulturnih institucija-članica, kulturno-umjetničkih društava i ansambala, biblioteka, škola, galerija, muzeja, fondacija, izdavačkih kuća, organizacija i udruženja- kolektivnih članova, sekcija, i dr. odluku o kriterijima i broju zastupnika donosi Skupština društva. Mandat članova traje 4 (četiri) godine i može se ponoviti još samo jednom.

Član 21.

Svoje odluke Skupština donosi većinom glasova prisutnih zastupnika.

Da bi Skupština mogla valjano odlučivati, potrebno je da sjednici prisustvuje natpolovična većina ukupnog broja zastupnika.

Član 22.

Predlagač za organe Općinskog društva na Skupštini je kandidaciona komisija od 5 (pet) članova.

Član 23.

Skupština zasjeda u redovnom i vanrednom sazivu. Redovna Skupština održava se najmanje jednom u dvije godine, a vanredna prema potrebi i okolnostima koje to zahtijevaju. U redovnoj, kao i vanrednom sazivu, Skupština odlučuje dvotrečinskom većinom zastupnika. Redovnu godišnju Skupštinu zakazuje predsjednik društva, a vanrednu takođe predsjednik (zamjenik predsjednika) na svoj zahtjev ili na zahtjev Izvršnog i Nadzornog odbora Zajednice kao i Matičnog odbora BZK „Preporod“ u BiH ili državnih organa.

Član 24.

Skupština BZK-a "Preporod" Gornji Vakuf razmatra i odlučuje u redovnom sazivu o svim bitnim pitanjima ostvarenja ciljeva i zadataka odnosno djelatnosti, a u vanrednom sazivu Skupština odlučuje samo o onim aktuelnim pitanjima uvrštenim u dnevni red, odnosno zbog kojih je sazvana vanredna sjednica.

U redovnom sazivu Skupština naročito odlučuje:

- O programu rada, određenju osnovnih smjernica i izvještaju o radu „Preporoda“ u proteklom periodu,

- O Statutu, poslovniku, o kriterijima i broju zastupnika-članica u Skupštini, i drugim normativnim aktima iz svoje nadležnosti,

- O izmjenama i dopunama normativnih akta,

- O izboru i razrješenju članova Izvršnog odbora, predsjednika, zamjenika predsjednika, sekretara, članova Nadzornog odbora i Suda časti, i članova Savjeta,

- O izvještajima rada organa iz prethodne alineje,

- O izboru kandidata za Zajednice općinskih društava „Preporod“ i BZK „Preporod“ u BiH,

- O završnom računu „Preporoda“ kao i o predračunu prihoda i rashoda,

- O ustanovljenju i dodjeli priznanja i nagrada,

- O formiranju podružnica na teritoriji općine i izvan nje gdje žive prognanici i iseljenici te općine,

- O svim drugim pitanjima za koje nisu nadležni drugi organi.

Član 25.

Skupština iz reda svojih zastupnika bira predsjednika, zamjenika predsjednika. Za njihov izbor potrebna je većina glasova svih zastupnika.

Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje 4 (četiri) godine i mogu biti birani još samo jednom.

Član 26.

Sekretar Skupštine u dogovoru sa predsjednikom i zamjenikom predsjednika priprema sjednicu Skupštine.

Sekretar Skupštine kao, tehničko-operativno lice, imenuje Izvršni odbor BZK-a "Preporod" Gornji Vakuf.

Član 27.

Poslovnikom o radu Skupštine bliže je uređen njen rad, od zakazivanja sjednice, utvrđivanje dnevnog reda, izbor radnog predsjedništva, rad skupštinskih komisija, način i tok rasprave, donošenje odluka, izbor i opoziv članova,rad Skupštine u vanrednim okolnostima i druga važnija pitanja.

Član 28.

Za svoj rad, aktivnosti i ponašanje, član Skupštine odgovoran je Skupštini, a za zakonitost i društvenoj zajednici.

Mandat zastupnika Skupštine prestaje:

- Smrću,

- Vlastitom odlukom ili odlukom nadležnog organa,

- Ako neopravdano izostaje sa sjednica Skupštine najmanje tri puta uzastopno,

- Ako se preselio u drugo mjesto pa time objektivno bude spriječen da vrši svoje dužnosti.

Odluku o prestanku mandata zastupnika Skupštine donosi Skupština na prijedlog posebne skupštinske komisije od tri člana koju bira Skupština.

Član 29.

Prestankom mandata zastupnika Skupštine članica Općinsko društvo "Preporod" Gornji Vakuf izvršit će njegovuzamjenu.

VI- 2. SAVJET

Član 30.

Savjet se uspostavlja u kasnijoj fazi razvoja „Preporoda“ Gornji Vakuf, a po završetku uobličavanja planiranih (redovnih i vanrednih) aktivnosti „Preporoda“ za naredni period I u skladu sa ovim Statutom i potrebama "Preporoda" Gornji Vakuf. Savjet je sastavljen od izraslijih kadrova u kulturi, čiji zaključci, preporuke i sugestije iz svih domena bošnjačke kulture razmatra i usvaja Skupština ili Izvršni odbor Općinskog društva "Preporod" Gornji Vakuf. Broj članova ovog savjetodavnog tijela, djelatnost i način rada, održavanje sjednice i dalja pitanja reguliraju se posebnim poslovnikom.

VI-3.IZVRŠNI ODBOR

Član 31.

Izvršni odbor BZK-a "Preporod" Gornji Vakuf koji broji 11 (jedanaest) članova i kao izvršno-operativni organ Skupštine neposredni je realizator rada kojeg donosi Skupština.

Član 32.

Zadaci Izvršnog odbora proizilaze iz Programa rada „Preporoda“, odluka i zaključaka Skupštine, Savjeta, Zajednice općinskih društava „Preporoda“ SBK-a I BZK „Preporod“ u BiH.

Izvršni odbor naročito:

- Izvršava odluke, zaključke, uputstva i smjernice Skupštine, organa BZK „Preporod“ u BiH,

- Donosi operativne planove i programe za realizaciju ciljeva i zadataka utvrđenih Programom rada Skupštine,

- Imenuje sekretara,

- Bira vođe sekcija, pododbore i komisije (za organizaciju rada sa podružnicama, klubovima BUP-a, BUIT-a, pravnika, prosvjetnih radnika, prirodnjačko-znanstvenih udruženja, , i sl.; za umjetnost i znanost; za obilježavanje značajnih godišnjica; za finansijsko jačanje, i dr.),

- Razmatra prijedloge i zahtjeve Nadzornog odbora i preuzima mjere koje proizilaze iz njih,

- Koordinira rad klubova, komisija i drugih tijela,

- Donosi Poslovnik o svom radu i radu komisija i drugih tijela,

- Vrši raspored aktivnosti za pojedine poslove i zadatke,

- Utvrđuje nacrte akata koje predlaže Skupštini,

- Obavlja i druge poslove koji nisu stavljeni u isključivu nadležnost Skupštine.

- Vrši zamjenu članova unutar svog tijela između dvije izborne Skupštine.

Član 33.

Mandat članovima Izvršnog odbora traje 4 (četiri) godine i mandat mogu ponoviti najviše još jednom. Članove Izvršnog odbora bira Skupština „Preporoda“ nakon obrazloženih prijedloga predsjednika ili Kandidacione komisije.

Član 34.

Izvršni odbor ima a predsjednika i zamjenika predsjednika i oni ulaze u ukupan broj članova Izvršnog odbora.

Predsjednik Izvršnog odbora BZK-a "Preporod" Gornji Vakuf je istovremeno i predsjednik Skupštine društva. Sjednice saziva i na njima predsjedava predsjednik, a u njegovoj odsutnosti to čini zamjenik predsjednika. Pored članova Izvršnog odbora sjednicama mogu prisustvovati i druga lica koja su pozvana oko realizacije nekih pitanja ali bez prava odlučivanja.

Obavezno je prisustvo sekretara društva sjednicama Izvršnog odbora.

Član 35.

U cilju koordinacije rada kolegijalnih organa Izvršni odbor donosi svoj operativni plan koji sadrži i opis svih aktivnosti koje „Preporod“ treba realizirati, periode izvršenja – dinamiku i neophodna sredstva za njihovu realizaciju.

VI-4. NADZORNI ODBOR

Član 36.

Nadzorni odbor sastoji se od pet članova. Predsjednika i članove bira skupština na vrijeme na koje su izabrani članovi Skupštine.

Nadzorni odbor vrši kompletan nadzor rada „Preporoda“, a naročito:

- Vrši kontrolu finansijskog poslovanja i o tome izvještava Skupštinu,

- Predlaže mjere za poboljšanje poslovanja,

- Kontaktira i surađuje sa sličnim organima i nadležnim državnim organima kada je u pitanju zakonitost i poboljšanje poslovanja.

VI-5. SUD ČASTI

Član 37.

Sud časti je poseban organ koji statusna i druga pitanja iz navedenog kodeksa ponašanja članova „Preporoda“ i članova njihovih organa.

Sud časti Bošnjačke zajednice kulture "Preporod" sastoji se od predsjednika i četiri člana, koje bira Skupština na period od 4 (četiri) godine, a mandat im može biti ponovljen.

VI-6. PREDSJEDNIK OPĆINSKOG DRUŠTVA "PREPOROD" I ZAMJENIK PREDSJEDNIKA

Član 38.

Predsjednik "Preporoda " je lice koje predstavlja i zastupa "Preporod", ujedno je i predsjednik Skupštine. Zamjenik predsjednika "Preporod" zamjenjuje predsjednika sa svim njegovim pravima i obavezama u slučajevima njegove odsutnosti ili spriječenosti ili u međusobnom dogovoru.

Mandat predsjednika i njegovog zamjenika traje 4 (četiri) godine i može se još jednom taj mandat obnoviti.

Član 39.

Ako se utvrdi da odluka koju donosi Skupština ili Izvršni odbor nije u skladu sa zakonom i drugim propisima, predsjednik ih je dužan upozoriti na to, pa ako i pored toga ovaj organ odluči suprotno, predsjednik je dužan zadržati izvršenje odluke, tražiti posredovanje nadležnog organa, zavisno od toga na što se odluka odnosi.

Član 40.

Predsjednik "Preporoda" potpisuje sve akte i druge pisane dokumente koji se odnose na redovno poslovanje "Preporoda" u skladu sa postojećim propisima kao predstavnik i zastupnik „Preporoda“ u svim odnosima sa trećim pravnim ili fizičkim licima i nadležnim organima.

Član 41.

Predsjednik „Preporoda“ uspostavlja i razvija saradnju s drugim organizacijama, udruženjima i ustanovama u skladu sa Statutom i drugim dokumentima "Preporoda" Gornji Vakuf.

Član 42.

Predsjednik i njegov zamjenik su za svoj rad odgovorni Skupštini.

O ostavci predsjednika i njegovog zamjenika odlučuje Skupština. Skupština može ostavku i ne prihvatiti ukoliko ocjeni da razlozi nisu takve prirode da se ostavka usvoji, osim kada ličnost na funkciji predsjednika odnosno zamjenika to izričito traži navodeći osnovne razloge. Moralni je čin da predsjednik i njegov zamjenik prihvate stav i odluku Skupštine, kada je u pitanju razrješenje ili ostanak na dužnosti koja mu je povjerena.

U slučaju nepredviđenih okolnosti, odnosno opravdanih privatnih razloga (spriječenosti da u potpunosti obavlja svoju funkciju) o poziciji predsjednika i njegovog zamjenika (njihovoj rotaciji) između dvije izborne Skupštine odlučuje Izvršni odbor.

VI-7.SEKRETAR

Član 43.

"Preporoda" Gornji Vakuf ima sekretara i to je imenovano lice koje može profesionalno obavljati poslove sa punim ili polovičnim radnim vremenom i u tom slučaju ostvaruje se dohodak iz namjenskih sredstava "Preporoda".

Sekretaru se može ponuditi da drugu polovicu radnog vremena obavlja u "Preporodovoj" biblioteci i čitaonici ili na nekim srodnim poslovima. Sekretar rukovodi svim poslovima sekretarijata, priprema materijale za sjednice organa "Preporoda", obezbjeđuje normalno administrativno-računovodstveno i programsko poslovanje "Preporoda".

Sekretara imenuje Izvršni odbor na vrijeme od 4 (četiri) godine i imenovanje mu se može ponoviti. Sekretar je po svom položaju ravnopravan član Izvršnog odbora, a obavezno prisustvuje sjednicama Skupštine i Savjeta.

Sekretar potpisuje sva akta osim onih za koja je nadležan predsjednik. Sekretaru mora biti osigurano prisustvo svim sjednicama članica društva na kojima se raspravlja o programskim "Preporodovim" realizacijama.

Član 44.

Članovi svih organa „Preporoda“ i imenovana lica mogu biti opozvani sa dužnosti i prije isteka vremena na koje su birani, ako očito djeluju suprotno važećim propisima i ako svojim djelovanjem nanose znatnu štetu i ruše ugled„Preporoda“. Odluku o opozivu donosi Skupština na prijedlog posebne komisije od tri člana koja provodi postupak i utvrđuje relevantne činjenice uz prethodno pribavljanje mišljenja i stavova Suda časti i Nadzornog odbora.

VII. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA „PREPORODA“

Član 45.

Ukoliko širenje djelatnosti „Preporoda“ bude zahtjevalo proširenje stalno zaposlenih, utvrđuje se unutrašnja organizaciji „Preporoda“ po dijelovima:

- Sekretarijat,

- Računovodstvena služba,

- Služba za izdavačku djelatnost,

- Služba za privrednu djelatnost,

Unutrašnja organizacija reguliše se posebnim pravilnicima iz radnih odnosa, odgovornosti i računovodstvenih poslova a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

VIII. JAVNOST RADA

Član 46.

Rad Općinsko društvo "Preporod" Gornji Vakuf je javan.

O svom radu i o donesenim odlukama "Preporod" obavještava javnost preko sredstava javnog informiranja i preko službenih glasnika BZK „Preporod“ u BiH.

IX. POVEZIVANJA

Član 47.

"Preporod" Gornji Vakuf se može povezivati sa drugim srodnim organizacijama u Bosni i Hercegovini i van nje, radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka ako o tome prethodno dobije saglasnost BZK „Preporod“ u BiH, odnosno Pododbora za međunarodnu saradnju.

Odluka o povezivanju iz ranijeg stava donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora "Preporod" Gornji Vakuf.

Član 48.

"Preporod" Gornji Vakuf se neće povezivati sa organizacijama koje imaju politički sadržaj rada, osim u dijelu oblasti koji nisu podložni političkom utjecaju.

X. IMOVINA „PREPORODA“ I PRESTANAK RADA

Član 49.

Materijalnu osnovu „Preporoda“ za ostvarivanje programskih ciljeva i zadataka čine:

- Članarina

- Ulozi članova dobrotvora i utemeljitelja,

- Prihodi od izdavačkih djelatnosti, određene privredne djelatnosti, ugostiteljskih usluga, te drugih profitabilnih aktivnosti,

- Sredstava dobijenih od općinskih, kantonalnih, federalnih i državnih izvora,

- Prilozi i pokloni pravnih i fizičkih lica,

- Nekretnine „Preporoda“

Član 50.

„Preporod“ je dužan voditi evidenciju o imovini u skladu sa važećim propisima.

Član 51.

Sredstva „Preporoda“ se mogu koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva i zadataka "Preporoda" Gornji Vakuf. Odluku o raspolaganju i korišćenju pokretne i nepokretne imovine „Preporoda“ donosi skupština i

ovlašćuje u tom smislu predsjednika društva.

Član 52.

Odluka o prenošenju nekretnina imovine donosi Skupština, a o otpisu pokretne imovine odluku donosi Izvršni odbor na prijedlog predsjednika.

Član 53.

Od prikupljene članarine i priloga "Preporod" Gornji Vakuf je dužan dostaviti BZK „Preporod“ u BiH određen procenat prema Statutarnoj odredbi koja je uobličena 2003. godine, a po uspostavljanju odgovarajućih prihoda "Preporod" Gornji Vakuf.

Član 54.

U slučaju prestanka rada "Preporoda" formira se likvidaciona komisija koja će izvršiti popis cjelokupne imovine Kojom je "Preporod" Gornji Vakuf raspolagao , sastaviti likvidacioni bilans, podmiriti stvorene obaveze „Preporoda“, a preostalu imovinu prenosi na BZK „Preporod“ u BiH.Odlukom o prestanku rada "Preporoda" Gornji Vakuf donosi Skupština. Inicijativu može dati i BZK „Preporod“ u BiH, državni organi i drugi zakonom utvrđeni organi. „Preporod“ prestaje sa radom i na osnovu sudske odluke.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 55.

Izmjene i dopune ovog statuta vrše se na način predviđen za njegovo donošenje.

Član 55.

Za sva pitanja koja nisu obuhvaćena ovim statutom a od interesa su za rad Općinskog društva "Preporod" Gornji Vakuf izravno će se primjenjivati odredbe Statuta BZK „Preporod“ u BiH, kao jedinstvenog akta.

Član 57.

Tumačenje ovog statuta daju Skupština Općinskog društva "Preporod" Gornji Vakuf.

Član 58.

Ovaj statut stupa na snagu i primjenjuje se sa danom donošenja.

 

G. Vakuf-Uskoplje, 16.06.2007.godine

Broj: 2/2007

Predsjednik Općinskog društva "Preporod" Gornji Vakuf

MAPA GRADA

POSJETI GORNJI VAKUF

Gornji Vakuf-Uskoplje je grad i općina u Srednjobosanskom kantonu u Bosni i ...

INFO SERVIS

 • POLICIJA                        122
 • VATROGASCI              123
 • HITNA POMOĆ            124
 • BIHAMK                         1282
 • CIVILNA ZAŠTITA    121
 • INFORMACIJE            1182